Factuur en annulatievoorwaarden

Factuurvoorwaarden

 • Onze facturen zijn contant (per overschrijving) betaalbaar te Antwerpen, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
 • Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechts-wege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het fac-tuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
 • Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd

Annulatievoorwaarden

 • Je kunt je deelname enkel per e-mail annuleren: vormingen@samvzw.be 
 • Vier weken of meer vóór de start van de opleiding of studiedag? Annuleren kan kosteloos.
  Minder dan vier weken vóór de start? Je betaalt de volledige deelnameprijs bij annulatie, ongeacht de reden van je afwezigheid.
 • Je mag altijd een collega in jouw plaats sturen.
 • Kan je één of meer dagen van een meerdaagse vorming niet bijwonen? Je betaalt nog steeds het volledige bedrag.
  Gaat een activiteit niet door? Het inschrijvingsgeld krijg je integraal terugbetaald.
 • Wordt de activiteit verplaatst naar een latere datum? Dan heb je het recht om je uit te schrijven. Ook dan krijg je je inschrijvingsgeld terug.